مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

هدف از این مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان شوش مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 85
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار

(شهرستان شوش)
 
 
 
چکیده
   صنعت گردشگری از دیر باز  مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند.  شهرستان شوش با دارا بودن توان های توریستی می تواندشرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. شناخت ومعرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش وپی بردن به امکانات وتنگناها به منظورآینده نگری و برنامه ریزی مناسب از اهداف این پژوهش می باشد. روش تحقیق، تركیبی از روش های اسنادی و كتابخانه‌ای ، توصیفی، تحلیلی، علی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری، مكان های جاذب توریستی شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی است كه برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است همچنین در این  تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تعیین عامل های مهم در توسعه گردشگری شهرستان شوش پرداخته ایم:.و در تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.
 
یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است كه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های  شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات،  با مشكل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند.
 
 
 
واژگان كلیدی:
توریسم
اکوتوریسم
جاذبه ها
شهرستان شوش
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول : كلیات تحقیق
1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن 1
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق 3
1-3- پیشینة تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 4
1-5- فرضیه‌ها وسوال 5
1- 6- واژگان كلیدی 5
1-7- روش تحقیق و مراحل آن 6
1- 7-1- روش گرد آوری اطلاعات 6
1- 7- 2- جامعه آماری 6
1- 7-3- روش نمونه برداری 6
1- 7-4- ابزار تجزیه وتحلیل 6
1- 7-5- نمونه گیری 6
1- 7-5-1- حجم نمونه 6
1- 8- كاربرد نتایج تحقیق 7
1- 9- محدودیت‌های تحقیق 7
 
فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری
2-1- واژه شناسی توریسم 9
2-2- مفهوم توریسم 10
2-3-تعریف جهانگردی 10
2-4- مهم¬ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری 11
2-4-1- جهانی شدن 11
2-4-2- فرهنگ پذیری 12
2-4-3- نوسازی 12
2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم 12
2-4-5-  انگیزش 13
2-4-6- نظریه عطایای الهی 13
2-4-7- نظریه هزینه نسبی 13
2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی 13
2-4-9- نظریه شرایط تقاضا
13   2-5-  اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 17
2-6-  انواع گردشگری 18
2-6-1-توریسم معمولی 18
2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت 19
2-6-3- توریسم ماجراجویانه 19
2-6-4-توریسم محصور 19
2- 6- 5- توریسم سلامتی 19
2- 6-6- توریسم مصرفی 19
2- 6-7- اكوتوریسم 20
2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان 20
2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان 20
2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان 20
2-6-11- توریسم تفریحی 21
2-6-12-توریسم شهری 21
2-6-13- توریسم طبیعت گرا 22
 2-7- اهداف گردشگران 23
2-8- شهر و توریسم 23
2-9-  ویژگی‌های بارز صنعت توریسم 24
2-10- برنامه 24
2-10-1- پیشینه برنامه ریزی 24
2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی 25
2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم 26
2-11- توریسم پایدار 27
2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار 27
2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار 28
2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار 29
2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار 31
2- 11-5- اصول توریسم پایدار 31
2-11-5 -1 -مشارکت 31
2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها 32
2-11-5-3 –  اشتغال برای افراد محلی 32
2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی 32
2-11-5-5 – پایداری منابع 32
2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها 32
2-11-5-7 – همکاری 33
2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش 33
2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی 33
2-11-5-10 -پاسخگویی 34
2-11-5-11- آموزش 34
2-11-5-12- حفظ هویت 34
2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری 34
2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال 36
2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم 39
2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی 41
2-15- آینده صنعت توریسم       45
2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان 48
 
منابع 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

خرید فایل word مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

خرید پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دانلود فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

خرید پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دانلود مقاله مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دریافت مقاله مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

خرید فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دانلود تحقیق مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

خرید مقاله مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از download

دانلود مقاله مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

خرید پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دانلود فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دریافت فایل word مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دانلود فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دریافت فایل word مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دانلود فایل word مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

خرید فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دانلود تحقیق مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

خرید کارآموزی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از www

دانلود مقاله مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

خرید فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

خرید فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

خرید فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دانلود فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دریافت فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دانلود فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دانلود تحقیق مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دانلود تحقیق مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

خرید فایل word مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دریافت فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دانلود فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دریافت فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از word

دریافت تحقیق مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دانلود مقاله مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

خرید تحقیق مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دانلود پروژه مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دانلود فایل word مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دریافت مقاله مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دانلود فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دانلود فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

خرید کارآموزی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

دریافت فایل word مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free

خرید تحقیق مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار از free


مطالب تصادفی